Categories
Публикации

Необикновеният случай на една успешна образователна реформа

Въпреки че Европа вече не може да претендира за световно лидерство в училищното образование, държави като Естония, Полша и Словения, редовно демонстрират забележителни постижения. Една европейска страна, обаче, заслужава специално внимание. Mакар първите ѝ PISA резултати да бяха притеснителни, Португалия успя да достигне и надмине средните показатели за страните от ОИСР, които участват в изследването, като убедително повиши нивото на своето училищно образование.

За да оценим истински постигнатото от Португалия, се налага да погледнем отвъд усреднените данни. Страната успя да повиши нивото на всички в науката, математиката и четенето през последното десетилетие, като увеличи броя на най-добре представилите се, [но и] като същевременно намали броя на учениците, които не постигат базовото ниво на умения“. Като се има предвид, че редица училищни образователни системи доказват отново и отново, че са особено предразположени към образователни неравенства, обвързани със социално-икономическия статус на учениците, опитът, натрупан в Португалия, може да бъде особено полезен.

Как беше възможно Португалия да постигне такъв напредък? Какви ключови поуки могат да бъдат извлечени от една образователна реформа, която повиши нивото на всички категории ученици?

Обърнете внимание на основите

Дълбоко недоволна от първоначалните си PISA резултати, Португалия насочи вниманието си към базовите компоненти на училищното образование. Кои са основните елементи на една училищната образователна система? Когато дойде ред на Португалия да отговори на този въпрос, тя се фокусира върху:

 
  • учебната програма,
  • оценяването,
  • институционализирана структурна подкрепа, която предотвратява индивидуални образователни неуспехи,
  • функционално училищно управление,
  • подходящи образователни условия за всички учащи, включително смислено професионално образование,
  • подходящи учебници и други учебни материали.

 

Нека разгледаме един по един всеки от тези компоненти.

Амбициозна и добре структурирана учебна програма

Училищното образование напредва по-бързо, ако разполага с амбициозни и добре структурирани учебни програми. Те са задължителни, ако страната иска да регистрира напредък. Това важи в още по-голяма степен, ако трябва да се навакса изоставане (например от другите страни членки на ЕС). Учебната програма трябва да е амбициозна, както по отношение на обхват (знания, умения, нагласи), така и на цели (придобитите знания трябва да надхвърлят основните, минимално необходимите).

Но само амбиция не е достатъчна. Учебната програма трябва да бъде добре структурирана. Ако не е, никой няма да може да я осмисли, камо ли да я използва. Една съвременна учебна програма трябва да бъде научно базирана. Когнитивната психология насочва към подход предполагащ структурирането на учебната програма по предметни области, както и към ясно зададени учебни цели. Накратко: учебната програма трябва да дава яснота относно какво ученикът трябва да научи в съответната предметна област (напр. математика, биология и т.н.) и на съответното ниво (образователен етап или клас).

В това отношение уроците, научени в Португалия, са подкрепени например от опита на вече безспорния лидер в училищното образование в Европа – Естония.

Оценяване

Оценяването е неизбежна част не само от структурата на съвременното училищно образование, но и от всеки процес на усвояване на знания. Нека отново се обърнем към науката. Съвременната когнитивна психология обръща внимание на явление дефинирано като тестов ефект. Максимално обобщено и опростено, различни изследвания демонстрират, че когато човек се тества, то и научава. Но това далеч не е всичко.

Добавената стойност на оценяването се простира далеч отвъд приноса му към запаметяването. Оценяването е неразривно свързано с две други основи на училищното образование: учебната програма и предотвратяването на личния образователен неуспех.

Смисленото оценяване е невъзможно без добра учебна програма, която, да подчертаем отново, трябва да е добре структурирана около знания по предметни области, да е подробна и целенасочена. От гледна точка на съдържанието: правилно структуриран процес на оценяване трябва да следва учебната програма, а не обратното.

От гледна точка на процеса: пълноценно функциониращото училищно оценяване включва както независимото външно, така и текущо вътрешно, провежда се редовно и води до целенасочена и персонализирана обратна връзка, която подпомага подобряването на резултатите от обучението на всеки ученик. Оценяването дава резултати, когато се разглежда като стимул и насока, а не като ригиден контролен механизъм.

Оценяването е също така съществен компонент на всеки универсален механизъм за подкрепа, който има за цел да предотврати (индивидуален) образователен неуспех.

Оценяването играе основна роля за постигането на справедливост и достъп до качествено образование. Оценяването трябва да позволи на учителите да насочат вниманието си към всеки конкретен ученик веднага щом се проявят затруднения в усвояването на знания и трябва да помогне на преподавателите да подготвят правилната (временна) подкрепа. Колкото по-бързо се идентифицират обучителните затруднения, толкова по-ефективна би била целенасочената подкрепа и толкова по-кратко ще е нужна допълнителна помощ.

Целенасочена подкрепа за предотвратяване на провал в образованието

Както международни програми за оценяване като PISA, така и португалският опит показват, че ученици, които не достигат образователния си потенциал, трябва да бъдат подкрепяни. Тази помощ трябва да бъде системна и най-вече целенасочена: тя трябва да води до справяне с идентифицираните затруднения и до постигане на осезаемо по-добри резултати.

Всеки механизъм за подкрепа, насочен към предотвратяване на неуспех в образованието, трябва да изхожда от принципа, че за една образователна система неуспехът, на който и да е от учениците в нея, не е приемлива опция. Интернализирането на този принцип трябва да е част от съзнанието на всеки, който работи за съответната системата. Очевидни рискове тук са конформизмът, понижаването на стандартите, опростяване на изискванията, избягване на тестването и т.н. Това би било изключително несправедливо и увреждащо всички ученици.

Конформизмът лишава не само учениците, изпитващи затруднения, но и всички техни връстници от шанса да достигнат образователния си потенциал. И би било двойно несправедливо към учениците, които изпитват обучителни затруднения, тъй като занижавайки стандартите, системата, макар и да им позволява де юре да преминат на следващо ниво, ги проваля де факто, като им отказва помощ, от която те действително се нуждаят. Или, както вече беше посочено другаде„Образованието, което предизвиква, е единственият инструмент за напредък на бедните хора“.

Функционално училищно управление чрез автономия

Независимо колко добре е структурирана системата на училищното образование на макро ниво, тя не може да постигне резултати, ако образователният процес на ниво училище не се управлява пълноценно. Училищната автономия се е доказала не само в Португалия, но и другаде, като успешен подход, позволяващ на всяко училище да функционира и да реализира своя потенциал. При все това, важно е да се осъзнае, че училищната автономия не може да бъде цел на образователната политика, а винаги остава средство, което подкрепя педагозите да реализират целите, заложени в учебната програма.

Това вероятно е най-добре демонстрирано от Естония, тъй като тази страна „е отличен пример за училищна система, където на ниво училище се решава как да се постигнат, поставените от националната учебна програма цели“. Училищната автономия изисква както култура на доверие, така и училищна отчетност. Добър пример за взаимносвързаност между културата на доверие и училищната автономия е Словения, а Естония показва как „училищната автономия е съчетана с отчетност, постигната чрез прозрачност“.

Годишните (периодични) училищни планове, сега стандартна практика в споменатите страни, допринасят за функционалността на училищното управление, тъй като те са както материализация на училищната автономия, така и прозрачен механизъм за отчетност.

Подходящи образователни решения за всички ученици

Желанието и подкрепата за всяко дете да реализира потенциала си за учене трябва да се комбинират с подходящи образователни условия за всички ученици. Ключови тук са структурата и използването на алтернативни образователни „пътеки“, включително и смисленото професионално образование. Тези тематични области са само отбелязани тук, без да се разглеждат подробно, тъй като са огромни и заслужават самостоятелен текст.

Учебници и учебни материали

Държавите с добри учебници напредват повече. Учебниците направляват не само усвояването на знания от учениците, но и процеса на преподаване от страна на учителите. PISA и други проучвания показат връзка между това, което съдържат учебниците, и това, което учителите преподават.

Не е лесно да се създаде добър учебник, но е изключително важно, тъй като учебниците влияят на всички преподаватели. И все пак въздействието на учебниците е различно. Докато добрите учебници добавят стойност към преподаването на опитни, отлични учители, те са от решаващо значение, когато учителят е по-малко подготвен. Ето защо учебници с по-ниско качество не трябва да се допускат в образователната система и е важно да има надеждна система за одобряването им.

При избора на един учебник никога не трябва да се изхожда от финансова гледна точка, а по-скоро от приноса му към стойността на образованието като обществено благо. Цената на липсата на добър учебник значително надхвърля всички финансови съображения, свързани с конкретното решение дали даден учебник трябва да бъде одобрен, или не.

Вместо заключение

Както и при много други страни, първите PISA резултати на Португалия бяха меко казано тревожни. Но преживеният от страната PISA шок не доведе до конформизъм и отчаяние. Напротив, Португалия превърна кризата във възможност и реформира училищното си образование.

Способността на португалските педагози да си поставят и преследват общи цели се оказва решаваща„Всеобхващащото съгласуване се оказа от съществено значение, за да се включат всички и те да се стремят към едни и същи цели. Въпреки че това изглежда очевидно, струва си да го подчертаем: добре дефинираната учебна програма помага учебниците да бъдат приведени в съответствие с желаните цели, помага на учителите, помага за разработването на надеждни и валидни национални оценки, помага на родителите, помага на учениците“.

Мобилизацията зад набор от общи, интернализирани цели послужи като отправна точка по стръмния път на догонване на европейските партньори. И това е още един урок, който Португалия научи по трудния начин.

За авторите

Нуно Крато е професор по математика и бивш министър на образованието на Португалия. Неговият мандат (2011 – 2015 г.) се характеризира със забележителния напредък, отбелязан от страната в сферата на образованието, за което свидетелстват и резултатите от международното изследване PISA.

Йордан Йосифов се занимава с изследвания и анализи в сферата на образованието. Има опит от над 20 страни в Европа, Азия и Африка. Проучванията, с които е бил ангажиран в България, са правени по поръчка на международни организации и държавни институции.

Статията е публикувана в Mediapool на  9 юли 2023 г. и се публикува на сайта на Алианс за ранно детско развитие с разрешението на Mediapool, Йордан Йосифов и Нуно Крато.
Categories
Публикации

“Играта като проява на естествено любопитство и изследователство”

Статията е преведена на български от Лика Пищалова

Прочетете целия брой

Всички статии са достъпни онлайн
Categories
Публикации

Да накараме всяко дете да почувства, че градът наистина се грижи за него

Статията е преведена на български от Лика Пищалова

Прочетете целия брой

Всички статии са достъпни онлайн
Categories
Публикации

В Адис Абеба, учене чрез игра навън

Статията е преведена на български от Лика Пищалова

Прочетете целия брой

Всички статии са достъпни онлайн
Categories
Публикации

Сдружение „Еквилибриум“ Русе: Основни принципи в РДР са свободната игра и позитивното родителство

Сдружение „Еквилибриум“ е създадено през 2004 година и е базирано в Русе. Работи за защита правата на децата. В момента управлява 10 социални услуги за деца и семейства в риск.

През 2017 година създава първия в страната интерактивен семеен център „В света на ранното детство“ – общодостъпна услуга за деца от 0 до7 години и родители.

Основните теми в центъра, разглеждани през свободната игра на децата и взаимодействието между родители и деца, са посветени на ранното детско развитие и неговата важност за цялостното израстване на децата, както и темата за позитивното родителство.

Интервюто е с Елена Петкова от Еквилибриум – Русе, и е част от поредицата интервюта с организации членове на Алианса за ранно детско развитие.

Каква е вашата кауза в полза на ранното детско развитие?

Ранните детски години са ключови за развитието на децата като личности.

Основните принципи, които изповядваме, са свободна игра на децата, нережисирана от възрастните, така че децата сами да откриват света, да развиват въображението си и позитивното родителство – „да възпитаваме като окриляваме“.

Също вярваме във важността на създаването и прилаганаето на политики в страната в подкрепа на децата и техните семейства, както и в устойчивите инвестиции в ранното детско развитие.

Какви кампании сте имали до момента, ориентирани към ранното детско развитие?

Кампания в детските градини „Да възпитаваме като окриляваме“, в която комплексно и интерактвино се работи с децата, педагозите в детските градини и родителите.

Имаме плей-групи в маргинализирани общонсти, основани на взаимодействието между родители и деца, така че да се осъзнае важността на ранните години да се подобри мотивацията за включване в образователната система, както и с цел подобряване на родителските умения.

Работите ли с преки бенефициенти?

Да. С деца от 0 до 18 години и техните родители – над 120 на месец, както и с деца с увреждания и техните родители – над 40 на месец.

Как бихте обяснили вашата кауза на един родител?

Изключително важно е да прекарвате пълноценно време с децата си. Да ги оставите да играят и откриват света, тъй като това е естественият начин за децата да се учат и развиват.

Как бихте обяснили вашата кауза на едно дете?

Ти си най-важното същество за мама и тати. Трябва да игарете заедно и да се забавлявате, за да растеш здраво и умно.

Кои са основните политики според Вашата организация, които страната трябва да въведе в контекста на ранното детско развитие?

Политика за инвестиции в най-ранното детско развитие.

Промяна на системата в предучилищното образование, така че да се стимулира свободната игра на децата, чрез която те най-добре учат и развиват.

Да се стимулира естественият стремеж на децата към приключения, взаимодействието с природата и физическата им активност, а не да се натоварват с академични знания от най-ранна детска възраст.

Вижте и интервюто с Дейвид Бисет от Еквилибриум.

Categories
Публикации

Женислава Сапунджиева, Карин дом: Промяната от експертен към семейно ориентиран подход е предизвикателство

Карин дом е организация с нестопанска цел, основана през 1994 г. от потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов.

От 1996г. Карин дом стартира работата си като Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности.

25 години след своето създаване Карин дом е организация с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства.

През годините Карин дом се развива и израства като терапевтичен център за деца със специални потребности, в който работят висококвалифицирани специалисти: кинезитерапевти, рехабилитатори, ерготерапевти, логопеди, психолози, специални педагози, социални работници.

Основните дейности на организацията се реализират чрез Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални нужди и техните семейства (за деца от 3 до 8 г.), Център Ранна интервенция (за деца от 0 до 3 г.) и Център за семейно-медиирана интервенция (за деца от 2 до 7 г.) и Монтесори център (за деца от 2 до 5 г. ).

Карин дом развива и обучителна дейност като предоставя квалифицирани обучения на организации и специалисти чрез своя Обучителен и ресурсен център. Разпространява добрите практики на Карин дом чрез отворени обучения, обучения по заявка и супервизии по актуални теми, свързани с детското развитие и работа с деца със специални нужди. Организацията работи активно за промяна на политики за деца на местно и национално ниво .Член е на престижни национални и международни организации.

Интервюто е с Женислава Сапунджиева от Карин дом, и е част от поредицата интервюта с организации членове на Алианса за ранно детско развитие.

Каква е вашата кауза в полза на ранното детско развитие?

Карин дом е една от първите организации в България, която разработи и адаптира услугите по РДИ (ранна детска интервенция), основани на семейно ориентирания подход. Родители и специалисти работят заедно за постигане на целите.

Нашите специалисти подкрепят родителите чрез индивидуални консултации и терапевтични сесии и програми, чрез които запознават родителите с детското развитие, спецификите при развитието на техните деца, обсъждат силните страни на детето и семейството и предизвикателствата и предлагат различни стратегии за справянето с тях.

Положителният ранен опит на родителите също така ги прави добри застъпници за промяна на политиките, което е пътят към изграждане на единна национална система за ранна детска интервенция.

Вече 25 години каузата на Карин дом е да се грижи и подкрепя семейства , които имат притеснение относно развитието на децата си или в случаите, когато техните деца имат вече поставена диагноза.

Работим в посока въвеждане и прилагане на семейно ориентиран модел на работа. Промяната от експертен към семейно-ориентиран модел е предизвикателство за много специалисти. Въпреки трудностите при въвеждането му, семейно-ориентираният подход дава най-добри резултати по отношение на споделената отговорност и на това специалисти и родители да си имат доверие, да имат общо виждане и да работят в синхрон за напредъка на детето.

За да можем да бъдем в подкрепа на цялото общество, ние предлагаме и обучения за родители и специалисти в различни международно признати методи и подходи за работа с деца и споделяме нашия опит.

unnamed
unnamed

Какви кампании сте имали до момента, ориентирани към ранното детско развитие?

През март стартирахме една станала вече традиционна кампания на Карин дом по повод Международния ден на хората със Синдром на Даун, който отбелязваме всяка година на 21 март. Специалистите на Карин дом ще предлагаха еднократни консултации на семейства от цялата страна с деца с Даун Синдром на възраст 0- 3г.

През месец март Карин дом провежда и информационна кампания за Синдром на Даун като акцентира на възможностите на децата, които не случайно наричаме „слънчеви“ и които с усмивките си правят света по-пъстроцветен и различен.

Работите ли с преки бенефициенти?

Годишно Карин дом подкрепя над 300 деца и семейства и обучава над 1200 специалисти.

В коя област в България работите?

Базирани сме във Варна, но предоставяме и професионални консултации и услуги чрез интензивна седмична терапия за деца и семейства от цялата страна. Предоставяме обучения и предаваме опита си на специалисти от цялата страна, като по този начин подпомагаме приобщаващото образование у нас.

Как бихте обяснили вашата кауза на един родител?

Уважаеми родители, ние искаме да ви подкрепим в изясняването на притесненията ви относно развитието на вашето дете. Нашите специалисти ще се запознаят с вас и средата, в която се развива вашето дете, ще ви изслушат внимателно и заедно ще преценим дали има основание за вашите притеснения.

Ще ви подкрепим със своевременна информация, стратегии и изграждане на подкрепяща среда за развитието на вашето дете. Можем да ви подкрепим в дома, на площадката, в магазина, в яслата, в детската градина или да ви насочим към подходяща за вас услуга. С нас ще се чувствате комфортно да разговаряте за вашите притеснения и успехи, за въпросите свързани с развитието на вашето дете, и ще може да научите различни начини как да го подкрепяте.

Как бихте обяснили вашата кауза на едно дете?

Ние помагаме на децата, които се затрудняват да играят, да общуват и да учат нови неща. Учим ги как да се справят по-лесно и да имат повече приятели.

Помагаме и на родителите да се научат да са по-спокойни и да се радват на успехите на децата.

Кои са основните политики според Вашата организация, които страната трябва да въведе в контекста на ранното детско развитие?

Основните процеси за въвеждане на РДИ – скрининг, насочване, диагностика, проследяване – не са широко признати.

Предоставянето на услуги в много случаи е обвързано с диагнозата, която много често се установява след 3-годишна възраст. По този начин се пропуска най-чувствителния период на ранно детско развитие.

Липсва обучение на специалистите за работа с деца в ранна възраст и за прилагане на семейно-ориентиран подход.

За да преминат услугите от проектно към устойчиво държавно финансиране, е необходимо разработването на единен стандарт за предоставяне на услугите по РДИ.

Услугите по РДИ трябва да бъдат включени в националната карта за социалните услуги. Националната карта следва да бъде разработена от Агенцията за социално подпомагане въз основа на анализа и предложенията на общините относно потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво.

Проактивно гражданският сектор разработи стандарт за РДИ, който да предложи на държавата.

Изработването на подзаконовата рамка за РДИ трябва да се осъществи с участието на представители от всички сектори и заинтересовани страни, ангажирани с ранното детско развитие.

Трябва да се осигурят възможности за междусекторна комуникация във връзка с политиките и услугите за деца в ранна възраст чрез ясни механизми за взаимодействие между професионалистите на ниво случай и политика и индикатори за ефективност на координацията.

Categories
Публикации

Ирина Колева, Предтечи: Нужен е ценностно-ориентиран подход

Сдружение „Движение Предтечи“ създадена през 1994 г. Основният предмет на дейност е внедряване на иновативни образователни технологии в системата на предучилищното образование.

Интервюто е с Ирина Колева, председател на сдружението, и е част от поредицата интервюта с организации членове на Алианса за ранно детско развитие.

Каква е вашата кауза в полза на ранното детско развитие?

Чрез нашата работа се стремим към внедряване и апробиране на авторски иновативни образователни модели в интеркултурна и мултикултурна среда.

Какви кампании сте имали до момента, ориентирани към ранното детско развитие?

Досега сме разработили две програмни системи по интеркултурно образование в детската градина. Едната е „Аз променям света“ с пакет от 23 познавателни книжки за деца, книга за учителя, книга за родителя и книга за помощник-възпитателя.

Работите ли с преки бенефициенти?

Работим с детски учители – над 3000 са обучените от нас в периода 1995-2021 г.; с помощник-възпитатели в детски градини, от които сме обучили 456 на национално равнище; с 48 образователни медиатори, както и с 1700 директори на детски градини. Обучили сме и 1890 родители.

Как бихте обяснили вашата кауза на един родител?

Педагогическо взаимодействие с учителя в основни и допълнителни форми в детската градина.

Как бихте обяснили вашата кауза на едно дете?

Технологична интеграция на деца в неравностойно социално положение в интеркуртурна образователна среда.

Кои са основните политики според Вашата организация, които страната трябва да въведе в контекста на ранното детско развитие?

Нужен е ценностно – ориентиран подход, в контекста на компетентностна базисна образователна политика.

Categories
Публикации

Съвместно изявление относно ранното детско развитие в контекста на кризата в Украйна

Мрежата за действие за ранното детско развитие (ECDAN), Консорциумът за мир в ранното детство (ECPC), Moving Minds Alliance, Международната асоциация стъпка по стъпка (ISSA), Азиатско-тихоокеанската регионална мрежа за ранно детство (ARNEC), Мрежата за Африканското ранно детско развитие (AfECN) и Арабската мрежа за ранно детско развитие (ANECD) изразяват своята дълбока загриженост относно насилствения конфликт и хуманитарната криза, които се развиват в Украйна след започването на войната на 24 февруари. За съжаление децата, попаднали в този конфликт, ще бъдат най-неблагоприятно засегнати. 

Трябва да поставим защитата, здравето, ученето, благосъстоянието и нуждите от развитие на малките деца в Украйна – 2 милиона деца на възраст под 5 години, в центъра на нашия отговор. Нестабилността, идваща от войната, нанася дълбока травма върху психиката на децата и семействата, бягащи от Украйна. За съжаление тези последици ще са дълготрайни и ще се предават от поколение на поколение. Световната общност трябва да действа незабавно.

Конфликтът в Украйна идва след множеството хуманитарни кризи – в Афганистан, Хаити, Мадагаскар, Ливан, Палестина, Венецуела, Етиопия, Сирия, Йемен и много други места по света. Прогнозите на УНИЦЕФ от 2018 г. показват, че повече от едно на всеки пет бебета се раждат и започват живота си в ситуации на конфликт и криза. Финансирането, фокусирано върху ранното детско развитие (РДР), особено чрез закрила и образование на детето, е недостатъчно, особено в засегнатите от криза страни.

Само около 3% от общата помощ за развитие на засегнати от криза страни и 2% от хуманитарното финансиране отиват за предоставяне на качествени услуги в ранна възраст на новородени, малки деца и лицата, които се грижат за тях. Глобалната общност трябва да действа сега, за да увеличи финансирането за РДР.

Цяло поколение деца, които живеят или наскоро са мигрирали от Украйна, са изложени на риск. Много семейства вече са принудени да напуснат домовете си. Преди началото на настоящата криза 2,9 милиона души в Украйна вече се нуждаеха от хуманитарна помощ, а 750 образователни учреждения бяха повредени поради насилствения конфликт, започнал през 2014 г. ООН изчислява, че 12 милиона души в Украйна ще се нуждаят от помощ и защита, докато над 4 милиона бежанци може да се нуждаят от закрила и помощ в съседни страни през следващите месеци.

Разселените семейства имат непосредствена нужда от основни грижи, включително безопасно място за живеене, подходяща храна, топли дрехи и чиста вода. Най-уязвимите деца се нуждаят от особено внимание, като децата с увреждания и специални нужди, които могат да изпитат предизвикателства при бягството от войната или да имат спешна нужда от специализирани услуги или лекарства, когато пристигат в приемащите страни. Международната общност трябва да осигури безопасно преминаване и защита на семействата, бягащи от разрушенията. Ние също така призоваваме приемащите и транзитните страни да гарантират най-добрия инетрес на децата като предоставят услуги съобразени с пола, защита на децата от злоупотреба и психосоциална подкрепа като основни елементи от интервенциите в подкрепа на децата и лицата, които се грижат за тях.

Правителства, донори и други международни организации трябва да реагират спешно, за да защитят и подкрепят всички малки деца и техните семейства в Украйна и тези, които търсят убежище в съседни страни. Защитата на малки деца, засегнати от настоящата криза, и приоритизирането на тяхното оцеляване, развитие и защита, е необходимо не само с цел облекчаване на страданието и защита на техните права, но също така и за дастимулира икономическото възстановяване и ще изгради силна основа за мир и сигурност, устойчивост, социална справедливост и социално сближаване.

„Не е твърде късно да спасим това поколение от бича на войната“, казва генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, „Имаме нужда от мир“. Международната общност трябва да действа СЕГА, за да сведе до минимум трайното въздействие, което този конфликт ще има върху живота на малките деца и техните семейства. 

Организациите, подписали това изявление  мобилизират ресурси, полагат усилия в Украйна и съседните страни и са готови да предоставят своя опит на други организации планиращи и предоставящи хуманитарна подкрепа.

Призоваваме правителствата и донорите да насочат средства в подкрепа на всички семейства, включително тези, които са разселени, които се борят да запазят безопасността на децата си и да задоволят основните им нужди, включително достъп до психосоциални услуги. 

Това включва разширени инвестиции в петте компонента на грижите (добро здраве, адекватно хранене, възможности за учене, безопасност и сигурност и отзивчиви грижи) като основна част от помощта за развитие, реакция при извънредни ситуации и хуманитарни дейности.

Науката предвещава нова ера, заявявайки, че РДР е жизненоважна възможност за изграждане на устойчиво бъдеще, подходящо за децата от Украйна и други конфликтни зони по цял свят, и за овластяването им чрез популяризиране на Културата на мира, както призоваватОбединените нации (Резолюция на ООН A/RES/74/21).

Ако искаме да изградим истински мир в нашия свят, трябва да защитаваме и подкрепяме децата и да работим заедно за защитана правата, гарантиране на равенството, възприемане на многообразието и социалната справедливост за и сред нашите деца. 

Нека посветим общите си усилия и ресурси, за да отгледаме деца, които се прегръщат, играят, учат, и се подкрепят взаимно, и да бъдем непоколебими агенти на промяната, за да изградим път към един по-мирен и устойчив свят.

Categories
Публикации

Силвия Станчева, Амалипе: Всяко дете може да постигне мечтите си, стига да има подкрепа​

 

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ “АМАЛИПЕ” е най-голямата ромска организация, която работи за по-доброто образование, общностното развитие и равноправното интегриране на ромите в българското общество. 

Самото име показва целите и начина на работа на организацията –  „Амалипе“ е ромска дума, която означава „приятелство“: работейки за интеграция на ромите, организацията включва хора от всички етноси.  

Каква е вашата кауза в полза на ранното детско развитие?

Ние вярваме, че всяко едно дете може да успее и да постигне мечтите си, стига да има кой да повярва в него и да го насърчи то самото да повярва в себе си!

В ромската общност има огромен потенциал, който може да помогне България да стане по-развита и икономически по-силна държава. Това ще помогне за по-добрия живот на всички етноси и активни хора от всички етноси трябва да участват в този процес. Затова Център „Амалипе“ обединява усилията на роми, българи, турци и други, водени от ценностите на междуетническия диалог и толерантността. И този път минава през ОБРАЗОВАНИЕТО, което се опитваме да дадем на децата, родителите и общността, с която работим, заедно с близо 300 училища от цялата страна, обединени в Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ и над 250 образователни медиатори.

Какви кампании сте имали до момента, ориентирани към ранното детско развитие? 

Провеждане на обучения за учители в детски градини по програми за многообразието, работа на доброволци в детските градини, работа о програма РЕЙН – мрежа за ранно детско развитие в ромската общност.

Как бихте обяснили вашата кауза на един родител?

Провеждаме мнгого обучения за родители, на които ги насърчаваме да подкрепят децата си в процеса на тяхното обучение.

Как бихте обяснили вашата кауза на едно дете?

Провеждаме обучения за ученици и деца, на които ги обучаваме в сесии за приемане на своята идентичност, в доброволчество, в продължаващо образование и др.

Кои са основните политики според Вашата организация, които страната трябва да въведе в контекста на ранното детско развитие?

Срещи с психолози в детската градина за увереността, че детето е прието, уважавано и разбирано, колкото и различно да е то.

Вижте интервюто с Анче Кривонозова от Фондация „Бъдеще“ – Ракитово

Facebook страница

 

Categories
Публикации

Анче Кривонозова: „Здравите и щастливи семейства ще съумеят да запазят психичното здраве на децата в ранна възраст“

Представете организацията в 5 изречения.
 
Фондация „Бъдеще” Ракитово е създадена в далечната 1997 година. Работим активно за интегриране в обществото на хора от различни етнически и социални групи, религиозна и национална търпимост. Обръщаме особено внимание на децата и младежите, с цел подобряване на жизнeния им стандарт, чрез повишаване на културното им възпитание и материално подпомагане.
 
Каква е вашата кауза в полза на ранното детско развитие?
 
Децата започват да учат още от раждането си. Светът е нов и голям, а всеки звук, допир и образ са безкрайно вълнуващи. Тези, които полагат грижи за най-малките, са техните първи учители по живеене.
 
Проучванията показват, че периодът от бременността до навършване на тригодишна възраст на детето е най-критичен, тъй като тогава мозъкът се развива с по-високи темпове, отколкото в който и да е било друг период от човешкия живот.
 
80% от мозъка на бебето се формира до тази възраст.
 
За здравословно развитие през тези години, децата се нуждаят от безопасна, сигурна и любяща среда, наред с правилно хранене и стимулиране от страна на родителите или полагащите грижи.
 
Уютът на дома е първата учебна стая, в която всеки ден има нови уроци и открития. А докато детето расте здраво, родителят израства в грижата за него.
 
Каузата ни е да разпространяваме това знание, работейки директно с родителите.
 
Какви кампании сте имали до момента, ориентирани към ранното детско развитие? 
 
В момента развиваме активно кампанията Да пораснем заедно, която подкрепя ранното учене при децата от 0 до 3 години.
 
Кампанията е част от проекта за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и “Портикус”.
86290383 10219483718781681 7522614654640586752 n
Работите ли с преки бенефицианти? Ако да, с какви и колко?
 
Преките ни бенефициенти са деца от 0 до 3 години, техните родители, ученици, учители, родители от различни етнически групи.
 
Преките бенефициенти на организацията са около 300 човека.
 
В коя област в България работите?
 
Фокусирани сме в област Пазарджик.
 
Как бихте обяснили вашата кауза на един родител?
 
Децата са нашето утре, нека бъде красиво!
 
Как бихте обяснили вашата кауза на едно дете?
 
Ти си важен, обичан!
 
Кои са основните политики, които страната трябва да въведе в контекста на психичното здраве при децата в ранна възраст?
 
Според мен здравите и щастливи семейства ще съумеят да запазят психичното здраве на децата в ранна възраст.