Categories
Становища и позиции

Позиция на АРДР във връзка с Украйна

Алиансът за ранно детско развитие (АРДР) е обединение от над 50 български неправителствени и междуправителствени организации с представителство в България и физически лица, които реализират дейности за подобряване на благополучието на децата в ранна възраст и техните семейства. Членовете на Алианса и неговите партньори работят за постигане на споделена визия за децата в ранна възраст в България, съгласно която всяко дете да има възможност да разгърне своя потенциал в максимална степен.

Алиансът за ранно детско развитие изразява своята дълбока загриженост и съпричастност към всички засегнати от военните действия в Украйна. Животът на милиони хора e на път да се промени драстично, като последствията са най-тежки за най-уязвимата част от населението – децата в ранна детска възраст. 

Трагедията на хората в Украйна изисква солидарност и сътрудничество от страна както на международната общност, така и на институциите и гражданските общества на всяка отделна държава. Над 7 хиляди граждани на Украйна са влезли в страната ни през последните дни. За да можем да отговорим адекватно на тази криза, трябва да демонстрираме целия професионален и координационен капацитет на институциите и организациите, които работят в сферата на ранното детско развитие, за да гарантираме правата на всяко дете на живот, оцеляване и развитие в сигурна среда.

Предизвикателства

Стрес и психично здраве

Липсата на сигурност за собствения и този на семействата им живот, насилието, на което стават свидетели, разпадът на социалната среда и липсата на сигурност за бъдещето са огромните стресови фактори, които могат да имат изключително тежки последици за детското развитие, особено в периода на ранните години. Децата бежанци са също така с повишен риск от редица психични проблеми като посттравматично стресово разстройство, тревожност, депресия и други емоционални и поведенчески разстройства.

Предоставянето на сигурна и подкрепяща среда и предлагането на психологическа подкрепа за децата и техните родители, за да преодолеят шока и травмата от преживяното, е първата форма на помощ, която трябва да осигурим. Основна част от този процес е и възстановяването на семейни връзки за деца, които са разделени от родителите си.

Посрещане на хуманитарни нужди

Децата бежанци често пътуват при тежки условия, които не са съобразени с техните потребности и се нуждаят от адекватни здравни услуги и подкрепа чрез предоставяне на храни, дрехи и лекарства.

Застъпничество

Веднъж достигнали своята дестинация, децата се изправят пред нови източници на стрес и несигурност, свързани със сблъсъка с различни процедури, административни изисквания и др. За да преминат възможно най-лесно през този период, ще им е необходимо посредничество и застъпничество пред общински и държавни институции, включително придружаване и съдействие в паспортна служба, например. 

Образование и грижа 

Макар, че Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. и прилежащия ѝ протокол от 1967 г. гарантира правото на образование на децата бежанци, съществуват много потенциални бариери. Центровете за настаняване на бежанци може да са разположени далеч от заведения за ОГРДВ. Дори такива да са налични, много големи градове в България вече имат проблеми с осигуряването на достъп до детски ясли и градини и необходимостта от включване и на децата бежанци може да надвиши капацитета им.

За децата бежанци често е предизвикателство да се адаптират към чуждия език и новата среда и учебна програма, които може да са различни от тези в страната, от която идват. Възможно решение е професионалисти от Украйна, особено ако самите те са бежанци, да работят в заведенията за ОГРДВ, да използват украински език и дори да прилагат учебни елементи от родната си страна. 

Не на последно място, емоционалната травма, свързана с войната и потенциалните и ефекти върху когнитивното, емоционално и социално развитие на децата може да се прояви в рамките на заведенията за ОГРДВ и е необходимо персоналът да е подготвен за това, за да може да има адекватна и навременна подкрепа за тези деца. ОГРДВ трябва да осигурява предвидима и структурирана среда, което също така е и един от основните начини за справяне със стреса и превенция на психичните и поведенчески проблеми. Рискът от дискриминация и тормоз също трябва да се има предвид.

Пълноценно развитие за всяко дете

Рисковете за ранното детско развитие на децата бежанци могат да доведат да трайни последствия не само за самите деца, но и за бъдещето на обществото като цяло. Осигуряването на възможно най-сигурна среда и подходящи условия за тяхното развитие е единственият начин те да не загубят своето бъдеще, в което могат да израснат щастливи и да развият своят потенциал, който би бил от полза за обществото, независимо в коя част на Европа се намират и ще продължат да живеят. Това е отговорна задача, която ще изисква общи усилия от международни и национални институции, неправителствени организации и на българското общество като цяло.

Воден от разбирането за първостепенната важност на ранното детско развитие за разгръщане на възможностите на всяко дете, Алиансът за ранно детско развитие ще положи всички усилия, за да може да осигури условия за пълноценно развитие и реализиране правата на всички деца в ранна възраст и техните семейства.

Членове на Алианс за ранно детско развитие: 

Алианс на българските акушерки

Асоциация „Българско психоаналитично пространство“

Асоциация Родители

Варненско дружество по детска ендокринология

Детска градина „Детелина“ – Каварна 

Детска градина „Незабравка“ – Велико Търново

Европейска ромска асоциация 2016

Клуб на нестопанските организации – Търговище

Народно читалище “Романо дром-2002“

Научна група по ранно детско развитие към Научно-изследователски институт, Медицински университет – Варна

Научно-изследователски център по детско развитие в Медицински университет – Пловдив

Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“ 

Национално сдружение за подпомагане на деца с вроден хипотиреоидизъм

Сдружение „Асоциация на българските ерготерапевти“

Сдружение „Верният настойник“

Сдружение „Движение Предтечи”

Сдружение “Дете и пространство”

Сдружение „Женско ромско сдружение „Хаячи“

Сдружение „Знание“ – Ловеч 

Сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение“ – ЛАРГО

Сдружение „Национална мрежа за децата“

Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“

Сдружение „Нов път“

Сдружение „Самаряни“

Сдружение „Шанс и закрила”

Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“

Сдружение с нестопанска цел „Свят без граници“

Социална фондация „Инди-Рома 97”

Фонд за превенция на престъпността – ИГА

Фондация „Асоциация Анимус”

Фондация „Бъдеще”

Фондация “Дневникът на мама и татко”

Фондация „За децата в риск по света“

Фондация „За майчино и детско здраве“

Фондация „За Нашите Деца“

Фондация „Здраве и социално развитие“ 

Фондация „Нашите недоносени деца“

Фондация „Карин дом“

Фондация „Конкордия България”

Фондация „Лале“

Фондация „М И М ФИЗИО”

Фондация „Тръст за социална алтернатива“

ЦМЕДТ „Амалипе“

Членове в експертно качество: Десислава Иванова Стоева, Йордан Петров Йосифов, Надя Христова Колчева, Таня Койчева Андреева

Партньори: Офис на Световна Здравна Организация в Република България, Ромски образователен фонд, УНИЦЕФ България

За контакт:

Секретар на Алианс за ранно детско развитие: Фондация „За Нашите Деца“

Лице за контакт: Димитър Иванчев, Координатор проекти

тел. 0884 307 811, ел. адрес: d.ivanchev@detebg.org,