Доклад за ранното детско развитие по кампанията Първите години – първи приоритет

Представяме доклада по кампанията Първите години – първи приоритет, разработен от социологическата агенция Джънкшън България, по задание на националния координатор на кампанията – Тръст за социална алтернатива.

Eurochild и Международната Асоциация Стъпка по Стъпка стартираха европейската кампания Първите години – първи приоритет / First Years – First Priority, в партньорство с Европейски алианс за обществено здраве и Фонда за образование на ромите, както и със съответните национални партньори за деветте държави участнички в кампанията – България, Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Португалия, Румъния, Сърбия и Испания. В продължение на близо година в рамките на кампанията се събират данни и се предоставя информация на институциите, разработващи политиките на европейско и национално ниво, като се ангажират гражданските организации и бъдат овластени родителите и семействата, които да се застъпват за собствените си права, и тези на техните деца.

В България кампанията се изпълнява от фондации Тръст за социална алтернатива и За нашите деца, в партньорство с Алианс за ранно детско развитие, Националната мрежа за децата, както и Коалиция Детство 2025. Кампанията се фокусира върху приоритизиране на периода от раждането до 6-годишна възраст на децата, със специален акцент върху първите 1000 дни от детското развитие. Кампанията се базира на тезата, че от деня на раждането всяко дете има права, поради което е необходимо застъпничество за включване на ранното детско развитие в политическите приоритети и развитие на политики за подкрепа РДР. Специален фокус в кампанията са политиките и публичните инвестиции на ресурси, които да се справят с неравенствата от най-ранна възраст. В този смисъл акцент е поставен върху уязвимите групи деца, сред които деца с увреждания, деца от малцинствени групи, мигранти, деца в риск, както и живеещите в крайна бедност. Кампанията цели да постави ранното детско развитие сред политическите приоритети, като бъде създадена общност от застъпници на европейско и национално ниво. Целта е да бъде възприет интегриран и мултисекторен подход към ранното детско развитие.

Споделените застъпнически цели на партньорските организации са: да се създаде силна коалиция от експерти и неправителствени организации (НПО), които да представляват интересите на всички уязвими групи в подкрепа на националната междусекторна политика по РДР в България и да изградят капацитет за застъпничество с цел използване на финансиране и политически инструменти в подкрепа на ранното детско развитие. Друга ключова цел е разработване и прилагане на национални стратегии за застъпничество и комуникация, с оглед получаване на политическа подкрепа на високо равнище от министерства, отговорни за здравеопазването, социалната политика, образованието, регионалното развитие за необходимостта от по-нататъшно разработване и защита на националната политика за РДР, както и за увеличаване на финансирането за ефективни услуги; събиране на данни и доказателства за текущата ситуация по отношение на услугите за РДР за уязвими деца; възприемане на национална политика РДР.

Анализът на националния контекст показва, че ранното детско развитие е разпознато като ключов приоритет в редица закони и регламенти. Различни министерства и агенции са намесени в този процес като Министерство на образованието и науката (МОН), Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), както и Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въпреки това, услугите по РДР все още са фрагментирани. Необходими са по-добри механизми за ефективна координация, както на национално ниво, така и на ниво предоставяне на услуга. Все още не е разработена специфична, всеобхватна, междусекторна стратегия за РДР. Към момента обаче, все още няма официална политика, гарантираща минимално ниво на финансиране за услугите за РДР, което да осигури устойчивост. Нов Закон за социалните услуги (ЗСУ) е в сила от юли 2020 г., който регулира планирането и изпълнението на услуги с интегриран характер, включително за деца в ранна възраст, но е все още в начален етап на своето прилагане.

Вижте целия доклад тук.

Сподели:

Още публикации

61608286 2913494638690924 7770738926829961216 n

Дейвид Бисет: Деинституционализацията трябва да бъде последвана от инвестиции в ранното детско развитие и универсална подкрепа на семейството

Аз съм фен на скандинавската практика в ранните години, въпреки че признавам и някои недостатъци. Вдъхновен съм по-специално от шведския модел на семейния център, вярвам, че всички квартали трябва да имат центрове за ранно детство с кохорти множество от персонал, обхващащ различни дисциплини, които действат като широки специалисти по РДР.

Ерик Блоемколк: Работете за създаване на силна „коалиция на желаещите“ за интервенция в ранна детска възраст

Ситуацията, която срещнах в Украйна, беше много враждебна. Имаше пълно недоверие в неправителствения сектор, доставчиците на услуги от НПО изобщо не бяха признати и трябваше да оцеляват финансово със собствени усилия. Правителството нямаше воля да работи с НПО или да признае, че положението в институциите е много лошо. Напротив, системата беше представена като голям успех и достъпът до институциите беше забранен! Особено през първите пет години, често се страхувах от репресивни действия срещу някои от украинските ми партньори. Така че трябваше да търсим силни съюзници, които да подкрепят нашите действия. Намерихме ги! В парламента, в министерството на социалната политика, в УНИЦЕФ, неправителствени организации, в църквата, международни експерти, посолства и родителски организации. Заедно бяхме просто толкова силни, че министерството на социалната политика не можеше да ни пренебрегне!

40 експерти, представители на НПО и институции обсъдиха подобряването на възможностите за РДР

Фондация „Тръст за социална алтернатива“, Фондация „За Нашите Деца“ и фондация „Лале“, благодарение на онлайн платформа на Know-How Center, Нов Български Университет, представиха уебинар „Подобряване на възможностите за развитие на децата в ранна възраст – от наука към практика“.