Необикновеният случай на една успешна образователна реформа

bbptg
Съавтори на статията са Нуно Крато и Йордан Йосифов - асоцииран член на Алианс за ранно детско развитие с богат изследователски опит в сферата на ранното детство

Въпреки че Европа вече не може да претендира за световно лидерство в училищното образование, държави като Естония, Полша и Словения, редовно демонстрират забележителни постижения. Една европейска страна, обаче, заслужава специално внимание. Mакар първите ѝ PISA резултати да бяха притеснителни, Португалия успя да достигне и надмине средните показатели за страните от ОИСР, които участват в изследването, като убедително повиши нивото на своето училищно образование.

За да оценим истински постигнатото от Португалия, се налага да погледнем отвъд усреднените данни. Страната успя да повиши нивото на всички в науката, математиката и четенето през последното десетилетие, като увеличи броя на най-добре представилите се, [но и] като същевременно намали броя на учениците, които не постигат базовото ниво на умения“. Като се има предвид, че редица училищни образователни системи доказват отново и отново, че са особено предразположени към образователни неравенства, обвързани със социално-икономическия статус на учениците, опитът, натрупан в Португалия, може да бъде особено полезен.

Как беше възможно Португалия да постигне такъв напредък? Какви ключови поуки могат да бъдат извлечени от една образователна реформа, която повиши нивото на всички категории ученици?

Обърнете внимание на основите

Дълбоко недоволна от първоначалните си PISA резултати, Португалия насочи вниманието си към базовите компоненти на училищното образование. Кои са основните елементи на една училищната образователна система? Когато дойде ред на Португалия да отговори на този въпрос, тя се фокусира върху:

 
  • учебната програма,
  • оценяването,
  • институционализирана структурна подкрепа, която предотвратява индивидуални образователни неуспехи,
  • функционално училищно управление,
  • подходящи образователни условия за всички учащи, включително смислено професионално образование,
  • подходящи учебници и други учебни материали.

 

Нека разгледаме един по един всеки от тези компоненти.

Амбициозна и добре структурирана учебна програма

Училищното образование напредва по-бързо, ако разполага с амбициозни и добре структурирани учебни програми. Те са задължителни, ако страната иска да регистрира напредък. Това важи в още по-голяма степен, ако трябва да се навакса изоставане (например от другите страни членки на ЕС). Учебната програма трябва да е амбициозна, както по отношение на обхват (знания, умения, нагласи), така и на цели (придобитите знания трябва да надхвърлят основните, минимално необходимите).

Но само амбиция не е достатъчна. Учебната програма трябва да бъде добре структурирана. Ако не е, никой няма да може да я осмисли, камо ли да я използва. Една съвременна учебна програма трябва да бъде научно базирана. Когнитивната психология насочва към подход предполагащ структурирането на учебната програма по предметни области, както и към ясно зададени учебни цели. Накратко: учебната програма трябва да дава яснота относно какво ученикът трябва да научи в съответната предметна област (напр. математика, биология и т.н.) и на съответното ниво (образователен етап или клас).

В това отношение уроците, научени в Португалия, са подкрепени например от опита на вече безспорния лидер в училищното образование в Европа – Естония.

Оценяване

Оценяването е неизбежна част не само от структурата на съвременното училищно образование, но и от всеки процес на усвояване на знания. Нека отново се обърнем към науката. Съвременната когнитивна психология обръща внимание на явление дефинирано като тестов ефект. Максимално обобщено и опростено, различни изследвания демонстрират, че когато човек се тества, то и научава. Но това далеч не е всичко.

Добавената стойност на оценяването се простира далеч отвъд приноса му към запаметяването. Оценяването е неразривно свързано с две други основи на училищното образование: учебната програма и предотвратяването на личния образователен неуспех.

Смисленото оценяване е невъзможно без добра учебна програма, която, да подчертаем отново, трябва да е добре структурирана около знания по предметни области, да е подробна и целенасочена. От гледна точка на съдържанието: правилно структуриран процес на оценяване трябва да следва учебната програма, а не обратното.

От гледна точка на процеса: пълноценно функциониращото училищно оценяване включва както независимото външно, така и текущо вътрешно, провежда се редовно и води до целенасочена и персонализирана обратна връзка, която подпомага подобряването на резултатите от обучението на всеки ученик. Оценяването дава резултати, когато се разглежда като стимул и насока, а не като ригиден контролен механизъм.

Оценяването е също така съществен компонент на всеки универсален механизъм за подкрепа, който има за цел да предотврати (индивидуален) образователен неуспех.

Оценяването играе основна роля за постигането на справедливост и достъп до качествено образование. Оценяването трябва да позволи на учителите да насочат вниманието си към всеки конкретен ученик веднага щом се проявят затруднения в усвояването на знания и трябва да помогне на преподавателите да подготвят правилната (временна) подкрепа. Колкото по-бързо се идентифицират обучителните затруднения, толкова по-ефективна би била целенасочената подкрепа и толкова по-кратко ще е нужна допълнителна помощ.

Целенасочена подкрепа за предотвратяване на провал в образованието

Както международни програми за оценяване като PISA, така и португалският опит показват, че ученици, които не достигат образователния си потенциал, трябва да бъдат подкрепяни. Тази помощ трябва да бъде системна и най-вече целенасочена: тя трябва да води до справяне с идентифицираните затруднения и до постигане на осезаемо по-добри резултати.

Всеки механизъм за подкрепа, насочен към предотвратяване на неуспех в образованието, трябва да изхожда от принципа, че за една образователна система неуспехът, на който и да е от учениците в нея, не е приемлива опция. Интернализирането на този принцип трябва да е част от съзнанието на всеки, който работи за съответната системата. Очевидни рискове тук са конформизмът, понижаването на стандартите, опростяване на изискванията, избягване на тестването и т.н. Това би било изключително несправедливо и увреждащо всички ученици.

Конформизмът лишава не само учениците, изпитващи затруднения, но и всички техни връстници от шанса да достигнат образователния си потенциал. И би било двойно несправедливо към учениците, които изпитват обучителни затруднения, тъй като занижавайки стандартите, системата, макар и да им позволява де юре да преминат на следващо ниво, ги проваля де факто, като им отказва помощ, от която те действително се нуждаят. Или, както вече беше посочено другаде„Образованието, което предизвиква, е единственият инструмент за напредък на бедните хора“.

Функционално училищно управление чрез автономия

Независимо колко добре е структурирана системата на училищното образование на макро ниво, тя не може да постигне резултати, ако образователният процес на ниво училище не се управлява пълноценно. Училищната автономия се е доказала не само в Португалия, но и другаде, като успешен подход, позволяващ на всяко училище да функционира и да реализира своя потенциал. При все това, важно е да се осъзнае, че училищната автономия не може да бъде цел на образователната политика, а винаги остава средство, което подкрепя педагозите да реализират целите, заложени в учебната програма.

Това вероятно е най-добре демонстрирано от Естония, тъй като тази страна „е отличен пример за училищна система, където на ниво училище се решава как да се постигнат, поставените от националната учебна програма цели“. Училищната автономия изисква както култура на доверие, така и училищна отчетност. Добър пример за взаимносвързаност между културата на доверие и училищната автономия е Словения, а Естония показва как „училищната автономия е съчетана с отчетност, постигната чрез прозрачност“.

Годишните (периодични) училищни планове, сега стандартна практика в споменатите страни, допринасят за функционалността на училищното управление, тъй като те са както материализация на училищната автономия, така и прозрачен механизъм за отчетност.

Подходящи образователни решения за всички ученици

Желанието и подкрепата за всяко дете да реализира потенциала си за учене трябва да се комбинират с подходящи образователни условия за всички ученици. Ключови тук са структурата и използването на алтернативни образователни „пътеки“, включително и смисленото професионално образование. Тези тематични области са само отбелязани тук, без да се разглеждат подробно, тъй като са огромни и заслужават самостоятелен текст.

Учебници и учебни материали

Държавите с добри учебници напредват повече. Учебниците направляват не само усвояването на знания от учениците, но и процеса на преподаване от страна на учителите. PISA и други проучвания показат връзка между това, което съдържат учебниците, и това, което учителите преподават.

Не е лесно да се създаде добър учебник, но е изключително важно, тъй като учебниците влияят на всички преподаватели. И все пак въздействието на учебниците е различно. Докато добрите учебници добавят стойност към преподаването на опитни, отлични учители, те са от решаващо значение, когато учителят е по-малко подготвен. Ето защо учебници с по-ниско качество не трябва да се допускат в образователната система и е важно да има надеждна система за одобряването им.

При избора на един учебник никога не трябва да се изхожда от финансова гледна точка, а по-скоро от приноса му към стойността на образованието като обществено благо. Цената на липсата на добър учебник значително надхвърля всички финансови съображения, свързани с конкретното решение дали даден учебник трябва да бъде одобрен, или не.

Вместо заключение

Както и при много други страни, първите PISA резултати на Португалия бяха меко казано тревожни. Но преживеният от страната PISA шок не доведе до конформизъм и отчаяние. Напротив, Португалия превърна кризата във възможност и реформира училищното си образование.

Способността на португалските педагози да си поставят и преследват общи цели се оказва решаваща„Всеобхващащото съгласуване се оказа от съществено значение, за да се включат всички и те да се стремят към едни и същи цели. Въпреки че това изглежда очевидно, струва си да го подчертаем: добре дефинираната учебна програма помага учебниците да бъдат приведени в съответствие с желаните цели, помага на учителите, помага за разработването на надеждни и валидни национални оценки, помага на родителите, помага на учениците“.

Мобилизацията зад набор от общи, интернализирани цели послужи като отправна точка по стръмния път на догонване на европейските партньори. И това е още един урок, който Португалия научи по трудния начин.

За авторите

Нуно Крато е професор по математика и бивш министър на образованието на Португалия. Неговият мандат (2011 – 2015 г.) се характеризира със забележителния напредък, отбелязан от страната в сферата на образованието, за което свидетелстват и резултатите от международното изследване PISA.

Йордан Йосифов се занимава с изследвания и анализи в сферата на образованието. Има опит от над 20 страни в Европа, Азия и Африка. Проучванията, с които е бил ангажиран в България, са правени по поръчка на международни организации и държавни институции.

Статията е публикувана в Mediapool на  9 юли 2023 г. и се публикува на сайта на Алианс за ранно детско развитие с разрешението на Mediapool, Йордан Йосифов и Нуно Крато.

Още публикации

logo final

Уебинар „Насърчаване на активността в мрежата“ с Аманда Уелш

„Успехът на мрежите зависи от създаването на ползи за нейните членове, които се генерират постоянно с течение на времето. Това могат да бъдат индивидуални ползи или колективни, тоест предимства за мрежата като цяло“. Това заяви Аманда Уелш по време на онлайн семинар на тема „Насърчаване на активността в мрежата“.

4 image article website rabotna grupa za rdr

Стартира дейността си работна група за ранно детско развитие

Постоянна междуведомствена работна група за политиките за ранно детско развитие стартира дейността си през ноември. Началото бе поставено с първото заседание в Министерството на образованието и науката, определено със заповед N Р-191 от 13.10.23 на министър-председателя на България

0 3 logo transperant

Подобряването на грижите за най-бедните деца трябва да е фокус на цялото общество

Подобряването на грижите за най-бедните деца трябва да е фокус на цялото общество – около това се обединиха участниците в заключителното събитие по проект „Застъпничество за деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност“.