Време е да преосмислим нашите общества и икономики – Защо трябва да дадем приоритет на ранното детство

Юрочайлд, Международната Асоциация Стъпка по Стъпка (ISSA), Ромски образователен фонд и Европейски алианс за обществено здраве подготвиха съвместно становище, в което се призовават правителствата да приоритизират инвестициите в ранното детско развитие и да определят за свой първи и основен приоритет благосъстоянието на децата и семействата, социалната отговорност и сплотеността. Становището е разработено предвид създалата се извънредна обстановка в целия свят, причинена от разпространението на COVID – 19.

В становището се обръща внимание, че настоящата криза предлага почти неограничени възможности за преосмисляне на бъдещето на нашите общества и икономики чрез извличане на уроци от миналото ни, дългосрочният просперитет и устойчивост на обществата ще зависят от това колко успешно ще дадем приоритет на нуждите на най-младите поколения и на тези, които се грижат за тях, се казва в становището.

Разпространението на COVID -19 подчерта няколко истини, които са забравени или пренебрегнати от държавите:

  • Защитата на най-уязвимите в обществото определя нивото на зарила на обществото като цяло; 
  • Нивото на политическа ангажираност в осигуряването на благополучие, здравословно развитие и учене за всички малки деца е сигурен показател за далновидно лидерство за продуктивно общество;
  • Изискването за грижи и подкрепа на децата са високи и всички услуги около семейството, от ранно образование и грижа, социални и здравни услуги, до училища и по-широка общност, са жизненоважни за добре функциониращите общества;
  • Публичните разходи, необходими за закрила и подкрепа на най-уязвимите и социално изключени, са необходими разходи и инвестиции, за да се гарантира, че закрилата достига до всички.

Обръща се внимание, че здравната и социалната подкрепа за всички семейства с деца е критичен двигател за устойчиво икономическо развитие и социална кохезия. Разпознаването на „необходимо е цяло село, за да се отгледа дете“, публичната подкрепа за семействата и общностите следва да се разглеждат като приоритетна инвестиция, а не като разход.

Науката за ранното детско развитие набляга на това, че първите години са съществени за развитието на детето и неговото благополучие през целия му живот. Здравословният растеж и развитие предполагат адекватно хранене, достъп до здравни грижи, физическа активност, ранно стимулиране и отзивчиви грижи, за да се осигури най-добрия старт в живота и предотвратяване на неравенствата. Осигуряването на здравословно и пълноценно развитие на децата в ранните години представлява фундаментално условие за благосъстоянието на цялото общество.

Обществените услуги в ранна детска възраст са  основен стълб в развитието на обществата и икономиките

Всички деца заслужават най-добрия старт и всички семейства следва да бъдат подкрепени в осигуряването му. Услугите за ранно детско развитие представляват ключов компонент в солидната основа на обществото. Те трябва да бъдат достъпни и налични за всички млади граждани и техните родители и полагащи грижи.

Приоритизирайки инвестициите в услуги за ранно детско развитие правителствата допринасят за увеличаване на благополучието на всички, а не просто за увеличаване на брутния вътрешен продукт. Всички ние ще бъдем по-добре, ориентирайки благосъстоянието на децата и семействата, социалната отговорност и сплотеността като първи и основен приоритет.

Няма по-добро бъдеще за нашите общества ако сега не се фокусираме към благосъстоянието на всички малки деца и техните семейства!

Можете да подкрепите становището тук!

Алианс за ранно детско развитие

Алианс за ранно детско развитие